Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu. Gdy młodej parze zależy na konkretnym dniu i godzinie to dobrze jest jak najwcześniej zarezerwować sobie dzień i godzinę ślubu w kancelarii parafialnej.
Wymogi administracji państwowej:
W USC młoda para składa oświadczenie przed kierownikiem o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wraz z kompletem odpowiednich dokumentów:

 • panna i kawaler muszą mieć:
  • odpis skróconego aktu urodzenia
  • dowód osobisty
 • wdowa, wdowiec:
  • odpis skróconego aktu urodzenia
  • odpis aktu zgonu małżonka
  • dowód osobisty

Z obowiązku dostarczenia dokumentów, oczywiście oprócz dowodów osobistych, zwolnieni są mieszkańcy miasta w którym się urodzili i w którym znajduje się USC. Na podstawie przedstawionych dokumentów i złożonego oświadczenia zostaje wydane “Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Jest ono ważne przez 3 miesiące.
Wymogi administracji kościelnej:
Młodzi udają się do biura parafialnego z następującymi dokumentami:

 • metryka chrztu (ważna trzy miesiące od wystawienia) z wpisem o „przyjętym bierzmowaniu” oraz „braku adnotacji o zawartym małżeństwie”
 • świadectwa religii (do wglądu),
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • w wypadku ślubu konkordatowego „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Zaświadczenie to, w trzech kopiach, młodzi załatwiają w Urzędzie Stanu Cywilnego. (Jedno zaświadczenie otrzymują młodzi po ślubie, jedno zostaje w dokumentach kościelnych, a jedno parafia miejsca ślubu dostarcza do USC w ciągu 5 dni).

Następnie nupturienci winni umówić się na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych oraz otrzymują kartki do spowiedzi. (Przystępując do sakramentu małżeństwa narzeczeni zobowiązują się odbyć dwukrotnie dobrą spowiedź. Pierwszą zaraz po zgłoszeniu zapowiedzi. Może to być spowiedź z całego życia. Drugą przed ślubem, bowiem małżeństwo katolickie zawiera się w stanie łaski uświęcającej). Jeżeli jedna ze stron jest z innej parafii to otrzymuje podanie do księdza proboszcza o wygłoszenie zapowiedzi i składa je w swojej parafii.