Wspieraj parafię – trzy formy wsparcia


Wrzuć datek na e-TACĘ

Wybierając którykolwiek nominał datków poniżej możesz wesprzeć bieżącą działalność duszpasterską wspólnoty parafialnej pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, którą tworzą także mieszkańcy Szklar Dolnych, Trzmielowa, Owczar i Obory. Przekazane środki pozostają w dyspozycji parafii oraz w części przekazywane są na cele duszpasterskie realizowane przez diecezję legnicką.Chcę przekazać darowiznę na aktualnie realizowane przedsięwzięcia

Zachęcamy do udzielenia wsparcia finansowego aktualnie realizowanych przedsięwzięć. W roku 2020 zamierzamy dokończyć remont zabytkowej, manierystycznej ambony w kościele parafialnym (ok. 150 000 PLN); podejmujemy prace zabezpieczające wieżę kościoła św. Antoniego w Oborze z rekonstrukcją jej przedwojennego hełmu (z budżetem sięgającym 700 000 PLN); oraz kontynuujemy pielęgnacje zieleni cmentarnej, w celu udostępnienia parku. Po kliknięciu na wybraną kwotę darowizny zostaną Państwo przekierowani na stronę z płatnościami on-line (TPay). Możemy stać się również sponsorami nagród w konkursie „Hagiobajki”

Możesz również wpłacić dowolną kwotę na rachunek: Santander Bank Polska 28 1090 2082 0000 0005 4601 2755 z dopiskiem „Darowizna na rzecz parafii pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych” (wskazując przedsięwzięcie, które wspierasz donacją)..

Chcę przekazać parafii 1% z PIT

Istnieje również możliwość przekazania 1% na KRS Caritas Diecezji Legnickiej z wypełniona kolumną: cel szczegółowy (jak w obrazie poniżej).

Przypominamy, że 1% możemy przeznaczyć tylko na działania statutowe Caritas. Nie możemy ich przeznaczać na budowę kościołów, plebanii, remonty obiektów kościelnych, kaplic, filii. Obecny i nowy Statut Caritas Diecezji Legnickiej ww. cele omawia w Rozdziale II:

CELE I ZADANIA CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ

Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Cel ten Caritas realizuje w szczególności poprzez:

§ 3
Organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną w Diecezji Legnickiej. Zadanie to obejmuje przede wszystkim:

a) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans życia i rozwoju tych rodzin i osób;
b) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia;
c) zakładanie i prowadzenie ośrodków opieki zamkniętej i otwartej: domów rekolekcyjno-formacyjnych, domów pomocy społecznej, hospicjów, placówek specjalistycznego poradnictwa, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i wypoczynkowych, kuchni dla ubogich i podobnych stałych dzieł na terenie Diecezji Legnickiej;
d) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) działalność charytatywną na rzecz mniejszości narodowych
f) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
i) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j) organizowanie i prowadzenie różnego typu poradni oraz organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad chorymi i samotnymi osobami starszymi w domach, pomocy dla dzieci i młodzieży szkolnej i studenckiej;
k) udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
m) promocję i organizację wolontariatu