Cmentarze parafialne w szklarach i Trzmielowie

Wszyscy posiadający pochówek bliskich na naszym cmentarzu od roku 2019 zobowiązani są do złożenia w kancelarii parafialnej DEKLARACJI DYSPONENTA GROBU. W tych sprawach przyjmujemy wyłącznie w kancelarii w środy, w godzinach 9:00 – 10:00 oraz 16:00 – 17:00. Przy tej okazji prosimy o uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok, bądź wielokrotność kwoty maksymalnie do końca roku 2026. Przeznaczenie zebranych środków to ewentualne remonty oraz prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. Przypominamy, że o porządek i bieżące utrzymanie czystości na cmentarzu dba firma „FENIX”, z tego względu, we wszelkich sytuacjach wymagających zaangażowania zakładu pogrzebowego, korzystamy z usług jedynie tej firmy. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady. Poniżej można pobrać dokument do wypełnienia. Deklarację można złożyć również mailowo, a opłaty można dokonać na wyodrębnione do tego celu konto w banku Santander: 48 1090 2082 0000 0001 2390 1957.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W SZKLARACH GÓRNYCH

 1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.
 2. Właścicielem i Administratorem cmentarza parafialnego jest Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, tel. 76 844 84 60.
 3. Wszelkie prace dotyczące funkcjonowania cmentarza, pochówku i prac wykonywanych na cmentarzu powinny być uzgadniane z Administratorem cmentarza. Każdy zakład pogrzebowy, który świadczy usługi na cmentarzu ponosi koszty utrzymania cmentarza!
 4. Opiekunem cmentarza, a zarazem chowającym na cmentarzu parafialnym jest zakład pogrzebowy „FENIX”. Do obowiązków zakładu pogrzebowego „FENIX” należy na swój koszt: wywożenie śmieci, koszenie trawy, utrzymanie porządku na cmentarzu.
 5. Biorąc inny zakład pogrzebowy do pochowania zmarłego niż zakład pogrzebowy „FENIX” płacimy dodatkowo 500 zł celem pokrycia kosztów: wywożenia śmieci, koszenia trawy, utrzymania porządku na cmentarzu na okres 20 lat.
 6. Za pochowanie na cmentarzu i za inne działania dotyczące użytkowania cmentarza (m.in. wjazd na teren cmentarza, rezerwacja grobu, stawianie grobu, ekshumacja) pobierane są ofiary.
 7. Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania cmentarza, a sprawy pogrzebowe w dowolnym czasie.
 8. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz wskazaniami na indywidualnym zezwoleniu.
 9. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu.
 10. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.
 11. Na grobach można ustawiać bądź zmieniać nagrobki tylko po uprzednim pisemnym zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić ofiarę.
 12. Zakazuje się:
  1. Samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych pomników);
  2. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
  3. Picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;
  4. Zanieczyszczania, wprowadzania psów, ingerowania w obce nagrobki;
  5. Poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;
  6. Wszystkiego, co jest obce świętości cmentarza.
 13. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 14. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz wywozi poza teren cmentarny remontująca firma.
 15. Cmentarz jest ubezpieczony przez Administratora cmentarza w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków.
 16. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 roku, wraz z późniejszymi zmianami.
Szklary Górne, dnia 1 października 2014 r.

CMENTARZ PRZY KOŚCIELE FILIALNYM W TRZMIELOWIE

Na cmentarzu parafialnym przy kościele w Trzmielowie została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza.

Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy obejrzeć zdjęcia nagrobków.