„hagiobajki”…czyli o świętości inaczej – wyniki konkursu

Proboszcz rzymskokatolickiej parafii p.w. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych niniejszym ogłaszają wyniki I ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „HAGIOBAJKI”, …czyli o świętości inaczej:

KATEGORIA „KOMIKS”:

 1. Małgorzata Janas – „Reprobus”
 2. Adam Trocki – „ Święty Hubert”
 3. Daniel Maksymiec – „Krótka Historia Św. Sebastiana”

Kryteria oceny:

 • Walory artystyczne – jakość rysunków
 • „Czytelność narracji” – rysunek w relacji do tekstu historii
 • Kompletność opowiadanej historii w relacji do ilości informacji
 • Oryginalność pomysłu

Komisja konkursowa, ze względu na walory zgłoszonych prac, podjęła decyzję o publikacji wszystkich komiksów w formie publikacji książkowej.

KATEGORIA „BAJKA”:

 1. Wojciech Malinowski – „Bajka o Przyjęciu Dwóch Koron, Śmierci i Narodzeniu Dla Nieba”
 2. Ilona Phan-Tarasiuk – „Proboszcz z Ars”
 3. Adam Cieślak – „Wycieczka Zielonoświątkowa”

Kryteria oceny:

 • Zgodność z tematem konkursu
 • Oryginalność prezentowanych treści
 • Walory literackie.

Organizatorom zależy na spotkaniu z laureatami, w związku z czym rozdanie nagród – ze względu na epidemię koronawirusa – nastąpi w najbliższym możliwym czasie. Informacja o spotkaniu zostanie przekazana na stronach organizatora Konkursu oraz drogą mailową z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


Wyniki rywalizacji I etapu konkursu:

Lista laureatów w kategorii „KOMIKS”, zakwalifikowanych do II etapu I Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Hagiobajki,…czyli o świętości inaczej”:

1.           Alicja Kultys
2.           Adam Trocki
3.           Aleksandra i Michał Sieradzcy
4.           Daniel Maksymiec
5.           Emilia Krzempek
6.           Małgorzata Janas
7.           Martyna Maksymiec
8.           Maja Szczęśniak
9.           Patrycja Janczy
10.         Robert Mularczyk

Lista laureatów w kategorii „BAJKA”, zakwalifikowanych do II etapu I Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Hagiobajki,…czyli o świętości inaczej”:

1.           Adam Cieślak
2.           Amelia Fijałkowska
3.           Agata Kania
4.           Aurelia Wojtal
5.           Barbara Maksymiec
6.           Daria Kopacz
7.           Emilia Róg
8.           Filip Barczuk
9.           Hanna i Alicja Łamińskie
10.         Ilona Tarasiuk
11.         Natalia Barczuk
12.         Natalia i Kornel Czekajło
13.         Wiktoria Imbierska
14.         Wojciech Malinowski
15.         Zuzanna Kwiędacz

Finalistom gratulujemy i jednocześnie przypominamy, że II etap trwa: od 6 kwietnia do 16 kwietnia 2020 r. Jest to czas na podjęcie dowolnych działań zmierzających do udoskonalenia Państwa prac. Czekamy zatem na Wasze maile do 16 kwietnia. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na udział w konkursie, życzymy sukcesów w następnych edycjach. Pozdrawiamy – zespół HAGIOBAJEK

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO
„Hagiobajki”, czyli… o świętości inaczej

§ 1
Organizacja

1. Organizatorami I Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Hagiobajki” zwanego dalej „Konkursem” są: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych i Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych zwani dalej „Organizatorami”.

2. Patronem Honorowym Konkursu jest Jego Ekscelencja ks. Bp Marek MendykPrzewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora  dwuetapowo:
– etap I do 02 kwietnia 2020r.
– etap II (dla prac zakwalifikowanych do finału) do 16 kwietnia 2020r.

4. Osobą do kontaktu w sprawie szczegółów Konkursu jest: p. Maciej Stefaniak (tel. 519 771 400)

§ 2
Cele Konkursu

1. Podniesienie świadomości wiedzy o historii świętych i błogosławionych Kościoła Katolickiego i Kościołów Wschodnich (!),

2. Rozwijanie poczucia więzi z Kościołem Katolickim i Kościołami Wschodnimi,

3. Zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży oraz dorosłych do pisania, rysowania i prezentowania własnej twórczości,

4. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.

§ 3
Temat

1. Temat Konkursu brzmi: „Hagiobajki, czyli… o świętości inaczej”.

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy literackiej lub komiksu zgodnie z tematem Konkursu. 

§ 4
Regulamin

1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się konkurs literacki i konkurs plastyczny „Hagiobajki, czyli… o świętości inaczej”.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.parafiaszklarygorne.pl i www.spszklarygorne.pl oraz stronie facebook: www.fb.com/hagiobajki.

§ 5
Uczestnicy

1.W Konkursie nie ma ograniczeń wiekowych:  mogą brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci, a także całe rodziny.

2. Uczestnicy zgłaszają się bezpośrednio do Konkursu lub zgłoszenie przesyła Szkoła lub Parafia autora / autorów pracy.

§ 6
Warunki uczestnictwa

1. Za Uczestnictwo w Konkursie rozumie się dostarczenie pracy wraz ze skanami Formularza zgłoszenia – załącznik Nr 1 do Regulaminu, oraz Deklaracji – załącznik Nr 2 do Regulaminu zgodnie z warunkami określonymi w § 7.

2. Formularz Zgłoszenia wypełnia Rodzic lub opiekun prawny, nauczyciel lub inna osoba dorosła zgłaszająca, natomiast Deklarację podpisuje Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika – prace bez skanów powyższych dokumentów nie będą oceniane. Wyjątek stanowią pełnoletni uczestnicy Konkursu, którzy doręczają jedynie skan Deklaracji. 

3. W przypadku pracy zbiorowej Uczestnicy nadsyłają ilość skanów formularzy i deklaracji, właściwą dla ilości osób będących autorami pracy.

4. Prace konkursowe

4.1  Komiks –

a) Przedmiotem Konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń, w którym bierze udział realny bohater, wyniesiony na ołtarze przez Kościół Katolicki lub przez Kościoły Wschodnie.

b) Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 4, maksymalnie 6 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony muszą być ponumerowane.

c) Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia. Uczestnik  przekazuje pracę w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI).

4.2 Bajka –

a) Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy literackiej w formie bajki, której treść rozgrywa się na tle rzeczywistych wydarzeń, w którym bierze udział realny bohater wyniesiony na ołtarze przez Kościół Katolicki lub przez Kościoły Wschodnie.

b) Minimalna długość bajki wynosi: 4000 znaków.

c) Nadesłane bajki ocenia Komisja Konkursowa według przykładowych kryteriów:

 • Zgodność z tematem konkursu
 • Oryginalność prezentowanych treści
 • Walory literackie

d) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z Konkursu prac odbiegających od tematu Konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

§ 7
Termin i warunki dostarczenia prac:

1.Termin nadsyłania prac:

ETAP 1: od 21 marca do 2 kwietnia 2020 r. Po tym terminie Komisja Konkursowa zakwalifikuje do finału (ETAP II) po piętnaście prac z każdej kategorii.

ETAP 2: od 6 kwietnia do 16 kwietnia 2020 r. W tym okresie zakwalifikowani do finału Uczestnicy podejmują działania zmierzające do udoskonalenia nadesłanych wcześniej prac. Autorzy prac zakwalifikowanych do finału (ETAP 2) otrzymają informację od Organizatorów drogą mailową lub telefoniczną (05.04.2020r.). Niezależnie od tego, kwalifikacje do finału zostaną opublikowane na stronach Organizatorów: www.spszklarygorne.pl, www.parafiaszklarygorne.pl, fb.com/hagiobajki.

2. Uczestnik – zarówno w pierwszym jaki i w drugim etapie – przesyła na skrzynkę mailową Organizatorów (hagiobajki@gmail.com) link z dostępem do dysku lub chmury (np. WeTransfer, Dysk Google), na których znajduje się praca wraz ze skanami: formularza zgłoszenia i deklaracji.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac o czym powiadomią na stronach internetowych: www.parafiaszklarygorne.pl, www.spszklarygorne.pl, fb.com/hagiobajki.

4. Prace nadesłane lub przekazane po wskazanym terminie nie będą oceniane (decyduje data maila).

5. Opiekun prawny składając podpis na Formularzu zgłoszenia i Deklaracji:

5.1. Oświadcza, że Uczestnik jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej lub literackiej i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizatorzy uznają za stosowne. Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym w materiałach promocyjnych, reklamowych i wystawach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet);

5.2. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, a także rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu (Ekspozycja prac).

§ 8
Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatorów Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.

2. Procedura prac Komisji Konkursowej jest jawna. Wyniki I i II ETAPU zostaną ogłoszone na stronach Organizatorów wraz z podaniem punktacji i szczegółowych kryteriów oceniania.

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania Konkursu.

5. Organizatorzy mogą unieważnić Konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz dokonać zmiany Regulaminu. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na stronach internetowych: www.parafiaszklarygorne.pl i www.spszklarygorne.pl, fb.com/hagiobajki .

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Niedzielę Miłosierdzia tj. 19.04 2020 r. Informacje o wynikach pojawią się na stronach Organizatorów.

7. Komisja ma prawo do wskazania prac do ekspozycji spośród prac nienagrodzonych oraz niewyróżnionych.

§ 9
Nagrody

1.Wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.spszklarygorne.pl i www.parafiaszklarygorne.pl, fb.com/hagiobajki.

2. Spośród Uczestników zostanie wyłonionych 30 laureatów, po 15-stu z każdej kategorii Konkursu, którzy o kolejność miejsc, powalczą w drugim etapie.

3. Nagrodą główną w Konkursie jest publikacja nagrodzonych prac w formie audiobooka i wydania zbiorczego komiksu. Poza tym, dla miejsc 1-3 w obu kategoriach Organizator przewidział cenne nagrody rzeczowe:

Miejsce 1: Laptop
Miejsce 2: Tablet

Miejsce 3: Smartfon

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia większej lub mniejszej liczby laureatów w uzasadnionych przypadkach.

5. Uczestnicy nagrodzeni zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną.

§ 10
Ekspozycja prac

1. Po zakończeniu Konkursu wskazane przez Komisję prace będzie można zobaczyć na stronach internetowych Organizatora: www.spszklarygorne.pl, www.parafiaszklarygorne.pl, fb.com/hagiobajki.

2. Publikowane i wystawiane prace poza tytułem pracy będą opisywane Imieniem i Nazwiskiem oraz wiekiem Uczestnika – autora pracy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości publikowania nadesłanych prac na stronach www i w publikacjach podmiotów wspierających Konkurs.

§ 11
Uwagi końcowe

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i jego Rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz  w celach marketingowych, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, i wizerunku Uczestnika na stronach www Organizatora.  Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

Organizator z góry serdecznie dziękuje uczestnikom za udział w konkursie!

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 (może wypełnić Rodzic, opiekun prawny lub nauczyciel zgłaszający uczestnika) FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu literacko – plastycznego „Hagiobajki, czyli… o świętych inaczej”
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu (wypełnia Rodzic lub opiekun prawny)

Leave a Reply