Projekt "OCALAMY"

Przekazujemy prośbę Wójta Gminy Tadeusza Kielana o włączenie się w realizację projektu OCALAMY, zainicjowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Celem działań jest odnalezienie oraz oznakowanie specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Intencją jest również zabezpieczenie grobów przed ewentualną likwidacją przy współpracy z cmentarzami komunalnymi i parafialnymi.


pobierz spot o projekcie
W wyjątkowych okolicznościach Stulecia Odzyskania Niepodległości w pierwszej kolejności chcemy uhonorować osoby związane z tworzeniem państwa polskiego, w tym m.in. Legionistów, Powstańców Śląskich i Wielkopolskich, Orląt Lwowskich czy uczestników wojny polsko-bolszewickiej. Prosimy o podzielenie się wiedzą o lokalizacji, adekwatnych do założeń przedsięwzięcia, grobów, kwater, upamiętnień.
Bardzo istotnym elementem planowanych działań będzie nawiązanie współpracy ze społecznościami lokalnymi, dysponującymi odpowiednią wiedzą i rozeznaniem w terenie. Duża grupa osób zaangażowanych w walkę o niepodległość Polski spoczywających w mogiłach na terenie Dolnego Śląska ze względu na minione realia państwa polskiego zdominowanego przez ideologię komunistyczną, nie mogła za swojego życia eksponować chlubnej przeszłości. Takie informacje nie znajdowały też często miejsca na ich grobach.
Jak pokazują wyniki badań Narodowego Centrum Kultury z 2017 roku, zdaniem Polaków dbanie o groby osób biorących udział w walkach o niepodległość jest, obok rekonstrukcji historycznej, najważniejszym sposobem obchodzenia Święta Niepodległości.
Projekt w założeniu ma wzmocnić więzi międzypokoleniowe i ugruntować poczucie tożsamości mieszkańców dopiero tworzących polskie dziedzictwo regionu. Jego istotnym zadaniem jest również przywrócenie w świadomości lokalnej zapomnianych bohaterów oraz rozbudzenie zainteresowania historią najnowszą Polski. Setna rocznica odzyskania niepodległości stanowi doskonałą okazję dla tego typu działań, stanowiących symboliczne uhonorowanie ludzi, których zasługi nie są znane poza wąskim gronem rodzinnym bądź lokalnej społeczności.
W następnych latach planowane jest rozszerzenie akcji także na osoby zaangażowane w wydarzenia drugiej wojny światowej i opór przeciwko dominacji komunistycznej w Polsce do końca lat 80-tych XX wieku.
Projekt w całości finansowany jest ze środków Wojewody Dolnośląskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Towarzyszyć będzie mu szeroka kampania społeczna i medialna, ukierunkowana na podkreślenie konieczności pielęgnowania więzi międzypokoleniowych.
Apelujemy również o popularyzację projektu. Informacje i ewentualne dokumenty potwierdzające udział zmarłych w wydarzeniach historycznych należy wysłać na adres mailowy ocalamy@duw.pl lub drogą pocztową na adres Dolnośląski Urząd Wojewódzki ul. Powstańców Warszawy 1, 50–153 Wrocław z dopiskiem Biuro Wojewody.
Więcej informacji o programie oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania dostępne na STRONIE INTRENETOWEJ PROGRAMU OCALAMY.
Zgłoszenia w naszej gminie przyjmuje:
Kazimierz Tomczyszyn
pok. nr 17 w Urzędzie Gminy,
e-mail: tomczyszyn@ug.lubin.pl
tel. 76 84 03 172